Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 08:29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 6Θ31465ΧΘΞ-ΛΧΜ

Written by  ATHINA_VOUIDASKI
Rate this item
(0 votes)

                    ΑΔΑ : 6Θ31465ΧΘΞ-ΛΧΜ

                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ./4305/1008/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             ΠΑΠ : 1008/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523679

 


                                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 118 και του Π.Δ. 118/2007 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/462/α.α.147/17-01-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για παροχή εργασιών επισκευής αντλιών των ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών στη θέση Μπουρνιά Σάμου.
6. Την υπ’ αρίθμ. ΔΟΔ/29708/5853/18-5-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
7. Τη σύμβαση με ΑΔΑΜ 17SYMV002174957 και διάρκεια 31/10/2017 – 20/11/2017.
8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη τιμολόγιο.
9. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2.737,92€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 0851 οικονομικού έτους 2018, για παροχή εργασιών επισκευής αντλιών των ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών στη θέση Μπουρνιά Σάμου, με διάρκεια σύμβασης (ΑΔΑΜ 17SYMV002174957 ) από 31/10/2017 έως 20/11/2017.


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη δύο χιλιάδων επτακοσίων
τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2.737,92€)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
και Κ.Α.Ε 0851 πίστωσης.                                                                                                   κ.α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 13732 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                                                                         Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 222.402,56 €
(διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες, τετρακόσια δύο
ευρώ και πενήντα έξι λεπτά )
                                                                                                   

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
31/01/2018
Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ


Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

Read 79 times Last modified on Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 08:09

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.