Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ - 6ΕΙΜ465ΧΘΞ-ΥΝΗ

Written by  ATHINA_VOUIDASKI
Rate this item
(0 votes)

                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Ελληνικό, 17 / 7 / 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ                                                                Αρ. Πρωτ. : Δ9 / Ε / 15585 / 8863
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ9)
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ε)


Ταχ/κή Δ/νση : Τ.Θ. 70360                                                                                  ΠΡΟΣ : Όπως ο Π.Δ.
166 10 Γλυφάδα
Πληροφορίες : Κ. Λιβανός
Τηλέφωνο : 210-8916120
FAX : 210-8916412

                                                                      ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ


Έγκριση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ειδών ατομικής
καθαριότητας, για χρήση από τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ), προϋπολογισμού €950,00 (εννιακοσίων πενήντα Ευρώ), με ισόποση δέσμευση πίστωσης
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ (ειδικός φορέας 39/120) έτους 2018.

 


  Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω
Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ
238/Α/07-11-1970), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/89 (ΦΕΚ 28/Α/01-02-1989) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α/17-2-2011) περί «Αναδιοργάνωσης της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/8-10-2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013) περί «Διαμόρφωσης Φιλικού
Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει.
6. Τις αποφάσεις Υ172 «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» και Υ173 «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 3610/Β/04-11-16), τα Π.Δ. 123
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου […] Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(ΦΕΚ 208/Α/04-11-16), Π.Δ. 124 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών & Υφυπουργών» (ΦΕΚ 209/Α/05-11-16), Π.Δ. 125 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/05-11-16).
7. Την υπ’ αριθ. 2105/14-08-2014 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων, όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ10/Α/21175/1238/09-10-2017 απόφαση περί «Μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων και δικαιώματος Υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στους Διοικητή,
Υποδιοικητές, Γεν. Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ»,
ΦΕΚ 2230/Β/14-08-2014 και ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017 αντίστοιχα.
8. Το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 65 «Διατάκτης», 66 «Ανάληψη Υποχρέωσης»,
33 «Γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου» και 91§2 αναφορικά με
τη νομιμότητα μιας δαπάνης.
9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και
ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 2§4, 4§1α, 12 και 5 (για το ΠΔΕ), όπως ισχύουν.
10. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
11. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση Νόμων & Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο – πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
12. Το αρ. Δ11/Ε/9330/6564/08-05-2017 έγγραφο σχετικά με τη σύνταξη διοικητικής απόφασης
έγκρισης σκοπιμότητας και αναγκαιότητας.
13. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων … κλπ,
όπως ισχύει.
14. Την άμεση ανάγκη της Υπηρεσίας για χορήγηση χαρτιού υγείας στον Δημοτικό Αερολιμένα
Σητείας (ΔΑΣΤΚ), λόγω εξάντλησης των σχετικών αποθεμάτων, προς αποφυγή προβλημάτων
υγιεινής και λειτουργίας, καθώς το ανωτέρω είδος είναι απολύτως απαραίτητο για την
απρόσκοπτη λειτουργία του Αεροδρομίου.
15. Το γεγονός ότι αφενός δεν υπάρχει σύμβαση καθαριότητας για το ανωτέρω αεροδρόμιο,
αφετέρου ότι για την εν λόγω περίπτωση δεν μπορεί να τηρηθεί η προθεσμία που προβλέπεται
για τις ανοικτές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρ.32, παρ.2γ του Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147 / Τεύχος Α'.
16. Το γεγονός ότι για το αγαθό του παρόντος αιτήματος, δεν υπάρχει σχετικό απόθεμα στο
Λογιστικό-Εφοδιαστικό Κέντρο (ΛΕΚ) της ΥΠΑ.
17. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη θα υλοποιηθεί κατά παρέκκλιση του σχετικού Ετήσιου
Προγράμματος Δημοσίων Συμβάσεων της ΥΠΑ έτους 2018 (ΕΠΔΣ ΥΠΑ 2018) και
εντάσσεται στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων της ΥΠΑ (ειδικός φορέας 39/120)
έτους 2018, ΚΑΕ 1231.


A Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1. Εγκρίνουμε τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ειδών ατομικής
καθαριότητας, για χρήση από τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ), προϋπολογισμού €950,00 (εννιακοσίων πενήντα Ευρώ), με ισόποση δέσμευση
πίστωσης σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ (ειδικός φορέας 39/120)
έτους 2018, Κ.Α.Ε. 1231.
2. Στον προϋπολογισμό της δαπάνης συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%, οι σχετικές νόμιμες
κρατήσεις και ο παρακρατηθείς φόρος εισοδήματος, όπως κατά περίπτωση ισχύουν.
3. Το αντικείμενο της σχετικής δαπάνης, περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ της
παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4. Η δαπάνη θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της προσφυγής σε διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, κατά τις διατάξεις του άρθρ.32, παρ.2γ του Ν.4412/2016,
ως το ανωτέρω σκεπτικό.
5. Η Διεύθυνση Οικονομικού-Εφοδιασμού (Δ11/Α) να μεριμνήσει για την δέσμευση της
σχετικής πίστωσης.


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                                             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αποδέκτες για ενέργεια                                                                            κ.α.α.
- Δ11 / A, Δ, Ε
                                                                                                  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΑΡΚΗΣ
Αποδέκτες για Κοινοποίηση
- Γ.Δ.Δ.Υ.
Εσωτερική Διανομή
- Δ9/Ε

 


Ακριβές Αντίγραφο

 

 

 

 

Read 86 times Last modified on Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 08:12

3 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.