Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 07:12

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 6ΔΕΕ465ΧΘΞ-ΠΘ3

Written by  ATHINA_VOUIDASKI
Rate this item
(0 votes)

                                                                                         ΑΔΑ : 6ΔΕΕ465ΧΘΞ-ΠΘ3

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                        Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/15580/3737/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                      ΠΑΠ : 3737/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523674


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 32 παρ.2 εδάφιο γγ΄ και του Π.Δ. 118/2007 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/1655/α.α.462/23-2-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συναγερμού της Διεύθυνσης ΚΗΕΜΣ με απόφαση ανάθεσης Δ21/Β/2000/3165/30-06-2017 και
ΑΔΑ : Ψ683465ΧΘΞ-ΠΡΚ.
6. Την με αρ. πρωτ. ΔΟΔ/11327/1902/18-04-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
7. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 0899 οικονομικού έτους 2018, για ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συναγερμού της Διεύθυνσης ΚΗΕΜΣ με απόφαση ανάθεσης
Δ21/Β/2000/3165/30-06-2017 και ΑΔΑ : Ψ683465ΧΘΞ-ΠΡΚ.

 


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00 €)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
και Κ.Α.Ε 0899 πίστωσης .                                                                                       κ.α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 26947 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 3.960,00 €
(τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ)                                                                Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
12/03/2018

 


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

Read 100 times Last modified on Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 08:16

1 comment

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.