Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 6ΒΗΓ465ΧΘΞ-ΛΓ0

Written by  ATHINA_VOUIDASKI
Rate this item
(0 votes)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                       Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/23290/5710/Φ.Αν.

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         ΠΑΠ : 5710/2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση       : Χ. Τρικούπη 182

Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα

Πληροφορίες  : Σ.Βαλερά

 

Τηλέφωνο         : 2131523677


 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

 

α.    Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». γ. Του Π. .80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» δ. Του Π. .123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».

ε. Του Ν. . 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείων Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»

 

3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.

 

4. Το Π. .123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

 

5. Την υπ’ αριθμό ΔΟΔ/25785/4852/6-6-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εντός του έτους 2017 (α.α.43707).

6. Την υπ’ αριθμό ΔΟΔ/94421/22270/29-12-17 απόφαση ανάκλησης υποχρέωσης.

 

7. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/2855/α.α.712/21-03-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης τιμολογίου 2040/11-10-17 για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΚΑΝΑ.

 

8. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

 

Αποφασίζουμε

 

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτών (128,20 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 1311 οικονομικού έτους 2018, για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης τιμολογίου 2040/11-10-17 για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΚΑΝΑ.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και
είκοσι λεπτών (128,20 €)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
και Κ.Α.Ε 1311 πίστωσης .                                                                                                      κ.α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 32098 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                                                                             Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 115.869,07 €
(εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες, οκτακόσια εξήντα εννιά
ευρώ και επτά λεπτά )


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
     27/03/2018

 

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

 

Read 113 times Last modified on Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018 08:24

2 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.