ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2018 (47)

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ , Αριθ. Απόφασης : 806/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
                                                                                                                              Αριθ. Απόφασης : 806/2018


ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας


ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζέρβας Ανδρέας                                                                                   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


                               Πρακτικού της 68ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, της 10/12/2018
Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 10η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 103240/5/12/2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα μέλη ήταν:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Νάνος Απόστολος, Πράττος Γεώργιος, Στεφόπουλος Χρήστος (τακτικά μέλη), Χάλαρη Σοφία (αναπληρωματικό μέλος)


ΑΠΟΝΤΕΣ

Μιτζικός Μιχαήλ, Μορφογιάννη Αναστασία, Οικονόμoυ Αναστασία, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία


ΑΠΟΦΑΣΗ 806/2018


ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου Τζάερλη Κωνσταντίνου.

 


   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα -με τη διαδικασία του κατεπείγοντος- έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ.104082/10-12-2018 έγγραφο του Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ.104035/10-12-2018 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου Τζάερλη Κωνσταντίνου:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                        Βόλος, 10 - 12 - 2018
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                 Αριθ. πρωτ.: 104082
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΠΡΟΣ: Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής
     κ. Ζέρβα Ανδρέα

 


ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου Τζάερλη Κωνσταντίνου».


    Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 104035/10-12-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την «Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου Τζάερλη Κωνσταντίνου» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή λόγω αρμοδιότητας.

 


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

 


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ                                                                                 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βόλος 10 / 12 / 2018
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                Aριθ. Πρωτ. 104035
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 


      ΠΡΟΣ:
Τον Δήμαρχο Βόλου, κ. Αχιλλέα Μπέο


ΘΕΜΑ : «Έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου Τζάερλη Κωνσταντίνου»

 

 

Με την 94/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συστάθηκε πάγια προκαταβολή 2.000,00€ (Δύο χιλιάδων ευρώ), για την οποία εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. 826/2018 Σειράς Β’ χρηματικό ένταλμα στο όνομα του Προέδρου της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου Τζάερλη Κωνσταντίνου.
Υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά των δαπανών, που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, τα οποία πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή τους, προκειμένου εφόσον εγκριθούν, να εκδοθούν ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ΔΚΚ και του άρθρου 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, και να αναπληρωθεί στον υπόλογο το ποσό που έχει δαπανήσει ώστε να αποκατασταθεί η πάγια προκαταβολή στο αρχικό της ύψος.

 

 

Για τις παραπάνω δαπάνες έγινε έγκριση και διάθεση των πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και εκδόθηκαν οι αριθμ. 2911 και 2912 έτους 2018 αντίστοιχα Α.Α.Υ.
Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή και λήψη της σχετικής απόφασης.


     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                                                                               ΚΕΧΑΪΔΟΥ ΑΡΕΤΗ

 

 

 


                                                                                                         
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                      ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

 

 

 

                                               


ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                   ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

 

 

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης.

 

  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


    Έχοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 104082/10-12-2018 έγγραφο του Δημάρχου, με το οποίο διαβιβάζει την με αριθμ. πρωτ. 104035/10-12-2018 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφορικά με την έγκριση των δαπανών και των δικαιολογητικών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή του Προέδρου της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου Τζάερλη Κωνσταντίνου, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν. 3852/2010, τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Κρίνει το θέμα ως κατεπείγον.
Εγκρίνει τα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή στο όνομα του Προέδρου της Δ.Κ. Νέας Αγχιάλου Τζάερλη Κωνσταντίνου, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στην ανωτέρω εισήγηση.

 

Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.


Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 806/2018


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Βόλος 10 Δεκεμβρίου 2018
     Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

 

 


ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 65Τ0465ΧΘΞ-78Β

                                                                                         ΑΔΑ : 65Τ0465ΧΘΞ-78Β

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αθήνα 10 Ιουλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                           Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/50803/13506
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                      ΠΑΠΥΡΟΣ : 13506
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Λύχνος
Τηλέφωνο : 213-1523675


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
2.Την υπ΄αριθμ. Δ 10/Α/21175/1238/17 (ΦΕΚ 3677/Β΄/19-10-2017) απόφαση Τροποποίησης της υπ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί 2015 μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/7016/29-6-2018 αίτημα της ΥΠΑ.
4. Την ανάγκη για τη μετακίνηση υπαλλήλων της ΥΠΑ στο εσωτερικό.
5.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

 

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης εκατό τεσσάρων ευρώ (104,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 και ΚΑΕ 0719 & 0721, οικονομικού έτους 2018, για τη μετακίνηση στο Ρ/Β Λάρισας (110 ΠΜ), από Ν. Αγχίαλο, των Νταβανά Κων/νου και Κουκολέτσου Γεώργιου με Α βαθμό κλ. ΠΕ4, στις 10/7/18 & 24/7/18 (αυθημερόν μετακινήσεις), για προγραμματισμένες εργασίας ελέγχου, συντήρησης και επισκευής των τηλ/κών συστημάτων.

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη
εκατό τεσσάρων ευρώ (104,00€ )                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                   α/α
και Κ.Α.Ε 0719 & 0721 πίστωσης και
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016                                                                          Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4/7/18
Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1) Χ.Α.

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 65ΕΒ465ΧΘΞ-ΒΜΒ

                                         ΑΔΑ : 65ΕΒ465ΧΘΞ-ΒΜΒ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                   Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/7489/1780/Φ.Αν.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Μουτσόπουλος
Τηλέφωνο : 213-1523700


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ. Tου Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. Δ10/Α/21175/1238/17 (ΦΕΚ 3677/Β΄/19-10-2017) απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α.».
3.Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/804/α.α.246/29-1-2018 αίτημα της ΥΠΑ περί της αναγκαιότητας μετακίνησης των υπαλλήλων με Α΄βαθμό κλ. ΠΕ4 Κων/νου Νταβανά και Γεώργιου Κουκολέτσου, από αερολιμένα Αγχιάλου στον Τ/Σ Πηλίου, στις 5/2/2018, 12/2/18, 16/2/18, και 26/2/18 αυθημερόν, για εργασίες ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων του Τ/Σ Πηλίου.
4.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 οικονομικού έτους 2018, για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης των υπαλλήλων με Α΄βαθμό κλ. ΠΕ4 Κων/νου Νταβανά και Γεώργιου Κουκολέτσου, από αερολιμένα Αγχιάλου στον Τ/Σ Πηλίου, στις 5/2/2018, 12/2/18, 16/2/18, και 26/2/18 αυθημερόν, για εργασίες ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων του Τ/Σ Πηλίου.
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη εκατόν εξήντα ευρώ
(160,00 €) είναι εντός των διαθέσιμων ποσοστών                                         Ο Γ.Γ.Δ.Υ. ΥΠΑ
της υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120 πιστώσεων.                                               α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκαν όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα                                Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
        2/2/2018


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποίηση: ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή : 1. Χρον. Αρχείο
2. Μ. Μουτσόπουλο

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 64ΧΝ465ΧΘΞ-Δ2Ι

                                                                                               ΑΔΑ : 64ΧΝ465ΧΘΞ-Δ2Ι

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αθήνα, 11 Μαΐου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                       Αριθμ.Πρωτ. ΔΟΔ/33233/8749/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    ΠΑΠ : 8749/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523674


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και Π.Δ.118/07 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Το υπ’ αριθμ. Δ11/Α/4501/α.α.1062 /27-4-2018 αίτημα της ΥΠΑ για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης 748/27-12-16, 625/17-11-16 και 607/8-11-16 τιμολόγια για καύσιμα κίνησης Δημοτικού Αεροδρομίου Σητείας.
6. Τις υπ’ αριθμό ΔΟΔ/49383/10653/21-7-17 (α.α. 56707) και ΔΟΔ/56591/12232/18-8-17 (α.α.62495) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εντός του έτους 2017.
7. Την υπ’ αριθμό ΔΟΔ/οικ.94445/22294/29-12-17 απόφαση ανάκλησης υποχρέωσης.
8. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (3.199,09 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε 9151 οικονομικού έτους 2018, για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης 748/27-12-16, 625/17-11-16 και 607/8-11-16 τιμολόγια για καύσιμα κίνησης Δημοτικού Αεροδρομίου Σητείας.


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη τριών χιλιάδων εκατόν
ενενήντα εννέα ευρώ και εννέα λεπτών (3.199,09 €)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
και Κ.Α.Ε 9151 πίστωσης.                                                                                 κ.α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 44639 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 308.526,96 €                                                          Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
(τριακόσιες οκτώ χιλιάδες, πεντακόσια είκοσι έξι ευρώ
και ενενήντα έξι λεπτά )


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
       08/05/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1.Μ.Δ.
2.Χ.Α

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 64ΤΒ465ΧΘΞ-ΖΧΖ

                                                                                                 ΑΔΑ : 64ΤΒ465ΧΘΞ-ΖΧΖ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Αθήνα, 06 Μαρτίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                 Αριθμ.Πρωτ. ΔΟΔ/17244/4177 Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Μουχίμογλου
Τηλέφωνο : 2131523663


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Την υπ΄αριθμ. 2105/2014 (ΦΕΚ 2230 Β΄) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3.Το με αριθμ. πρωτ Δ11/Α/1912/α.α.518/01.03.2018 αίτημα της ΥΠΑ περί αναγκαιότητας της κατωτέρω δαπάνης
4.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων είκοσι ευρώ (€220,00) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπ.Υ.ΜΕ/ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 οικονομικού έτους 2018, για την μετακίνηση των υπαλλήλων της ΥΠΑ, με Α βαθμ. κλ. ΠΕ4 Νταβανά Κωνσταντίνου και Κουκολέτσου Γεωργίου, στις 07/03/201/8, 14/03/2018, 21/03/2018 και 28/03/2018, από τον Κρατικό Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου στον ΠΕΑ Λάρισας, αυθημερόν, για εργασίες ελέγχου, συντήρηση κι επισκευή των συστημάτων του ΠΕΑ Λάρισας.
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 

 


 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
και Κ.Α.Ε 0719- 0721 πίστωσης                                                                           α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκαν όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα
Στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                        Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
       06/03/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποίηση
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 64ΠΧ465ΧΘΞ-ΞΩ2

                                                                                           ΑΔΑ : 64ΠΧ465ΧΘΞ-ΞΩ2

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                            Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/1133/267/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        ΠΑΠ : 267/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523679


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 117 και του Π.Δ. 118/2007 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/74/α.α. 48/04-01-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για ανάληψη υποχρέωσης για δημοσιεύσεις σε φύλλα εφημερίδων της ΔTY.
6. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 0841 οικονομικού έτους 2018, για δημοσιεύσεις σε φύλλα εφημερίδων της ΔΤΥ.


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη πεντακοσίων ευρώ (500,00 €)                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                           ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                                  κ.α.α.
και Κ.Α.Ε 0841 πίστωσης .
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 7691στο Βιβλίο Εγκρίσεων και                                                     Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 3.500,00 €
(τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
      10/01/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 63ΠΖ465ΧΘΞ-ΤΧ3

                                                                                                          ΑΔΑ : 63ΠΖ465ΧΘΞ-ΤΧ3

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                  Αριθμ.Πρωτ. 86309/12386
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Χατζάτογλου Αν.
Τηλέφωνο : 213-1523673


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του Π.Δ. 123/2017(ΦΕΚ 151 Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2.Την υπ΄αριθμ. 2015/2014 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
3.Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/12964/α.α.2721/5-11-2018 αίτημα της ΥΠΑ.
4. Την ανάγκη για την παράταση μετακίνησης της Α/ΠΕ5 Επιθεωρήτριας Καλλιρόης Αναστασοπούλου στις Βρυξέλλες στις 26/10/18.
5. Την με αριθμ. Πρωτ. ΔΟΔ 73488/1856/9-10-18 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
6.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε συμπληρωματική δέσμευση πίστωσης ύψους εκατό ευρώ (100,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 και ΚΑΕ 0721, οικονομικού έτους 2018, για την παράταση
μετακίνησης της Α/ΠΕ5 Επιθεωρήτριας Καλλιρόης Αναστασοπούλου λόγω παράτασης παραμονής της (ακύρωση πτήσης από
απεργία στο αεροδρόμιο Βρυξελλών) στις Βρυξέλλες στις 26/10/18, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκπαίδευση του Eurocontrol.
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 


 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω συνολική δαπάνη
εκατό ευρώ (100,00€),                                                                      Ο Γεν. Δ/ντής Διοικ. Υποστ.
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                                κ α.α.
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120
και Κ.Α.Ε 0721, πίστωσης και
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του                                            A. Τοπούζας
άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016
Καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
    14/11/2018
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1) Χ.Α.

                                                                                               ΑΔΑ : 63Π8465ΧΘΞ-1ΩΖ

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αθήνα, 16 Iανουαρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                  Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/2733/657Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Μουχίμογλου
Τηλέφωνο : 213-1523-663


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ. Του Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Την υπ΄αριθμ. 2105/2014 (ΦΕΚ 2230 Β΄) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3.Το με αριθμ. πρωτ Δ11/Α/300/α.α.127/11.01.2018 αίτημα της ΥΠΑ περί αναγκαιότητας της κατωτέρω δαπάνης
4.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν σαράντα ευρώ (€140,00) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων του Υπ.Υ.ΜΕ/ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 οικονομικού έτους 2018, για την μετακίνηση των υπαλλήλων της ΥΠΑ, με Α βαθμ. κλ.ΤΕ ΙΔΑΧ, Δαρδάνη Αντωνίου, Δεμερούκα Βασιλείου και Μανώλαινα Δημητρίου, και με Α βαθμ.κλ.ΤΕ4, Γιαννικάκη Ιωάννη και Πασσά Παναγιώτη και με Α βαθμ. κλ.ΠΕ4, Χηνόπουλου Σπυρίδωνα και Μαργιωρή Γεωργίου, από την Αθήνα στα αεροδρόμια Ν. Αγχιάλου και Λάρισας, στις 16/01/2018 για από αέρος έλεγχο των ραδιοβοηθημάτων.
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
και Κ.Α.Ε 0721 πίστωσης                                                                                                α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκαν όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα
Στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                                 Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
      16/01/2018


Γ, ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποίηση :
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α
2.Τμ.α΄

                                                                                                                   ΑΔΑ : 62Φ4465ΧΘΞ-ΘΔ2

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αθήνα 30 Μαρτίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                     Αριθμ. Πρωτ. ΔΟΔ/23292/5712/Φ.Αν
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ.Σταματιάδης
Τηλέφωνο : 2131523732


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και
Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Την υπ΄αριθμ. 2105/2014 (ΦΕΚ 2230 Β΄) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της
ΥΠΑ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το με αριθμ. πρωτ Δ11/Α/2857/α.α.720/21.03.2018 αίτημα της ΥΠΑ περί αναγκαιότητας της κατωτέρω δαπάνης.
4.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

 

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ (1.447,00€), για την πληρωμή

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, οικονομικού έτους
2018, για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της ΥΠΑ, Αλεξάκου Γεώργιου και Παπαγγελή Γεώργιου με Α βαθμ.κλ.ΔΕ7, από
Αθήνα στον Δημοτικό Αερολιμένα Σητείας στις 1/4/2018 έως 4/4/2018 για αποκατάσταση βλαβών σε ηλεκτρικά
κυκλώματα στον ΠΕΑ καθώς και στα κυκλώματα παροχής ρεύματος των κλιματιστικών μονάδων του αερολιμένα. Η
ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης, ποσού 187,00€ (προαστιακός, 2 υπέρβαρα λόγω μεταφοράς εργαλειοθήκης, 2
εισιτήρια αστικού λεωφορείου Αεροδρόμιο Ηρακλείου – ΚΤΕΛ και 4 εισιτήρια ΚΤΕΛ Ηράκλειο- Σητεία – Ηράκλειο) θα
δοθούν με ΧΕΠ, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα κίνησης (αεροπορικά εισιτήρια) και διανυκτέρευσης, θα δοθούν στον πάροχο
υπηρεσιών με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής.


Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 


 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
και Κ.Α.Ε 0719-0721-0722 πίστωσης                                                                       α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκαν όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα
Στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                           Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ

 


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
      27/03/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποίηση: ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή : Χ.Α

                                                           ΑΔΑ : 62ΥΕ465ΧΘΞ-ΞΝΗ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αθήνα, 19 Μαρτίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/18543/4452/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            ΠΑΠ : 4452/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Βαλερά
Τηλέφωνο : 2131523677

 


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Την υπ’ αριθμό ΔΟΔ/90522/20778/27-12-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εντός του έτους 2017 (α.α.100129).
6. Την υπ’ αριθμό ΔΟΔ/94090/21939/29-12-17 απόφαση ανάκλησης υποχρέωσης.
7. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/2088/α.α.572/06-03-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης 2282/28-12-17 για συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης ΚΑΝΑ.
8. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (1.004,40 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 9851 οικονομικού έτους 2018, για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης 2282/28-12-17 για συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης ΚΑΝΑ.


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη χιλίων τεσσάρων ευρώ και
σαράντα λεπτών (1.004,40 €)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
και Κ.Α.Ε 9851 πίστωσης .                                                                     κ.α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 27801 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                                              Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 137.209,72 €
(εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες ,διακόσια εννιά ευρώ
και εβδομήντα δύο λεπτά )


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
     14 /03/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

                                                      ΑΔΑ : 61ΓΡ465ΧΘΞ-ΖΩΛ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αθήνα 11 Απριλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                Αριθμ. Πρωτ. ΔΟΔ/20157/4846 Φ.Αν
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          Σχετ.: 5183, 5181, 4727
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Μουχίμογλου
Τηλέφωνο : 2131523663


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Την υπ΄αριθμ. 2105/2014 (ΦΕΚ 2230 Β΄) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3.Τα με αριθμ. πρωτ. Δ/11/Α/2300/α.α.618/12.03.2018, Δ/11/Α/2408/α.α.624/14.03.2018, Δ/11/2440/α.α.630/15.03.2018, Δ/11/Α/2172/α.α.598/08.03.2018, αιτήματα της ΥΠΑ περί αναγκαιότητας της κατωτέρω δαπάνης.
4. Τις υπ’ αριθμ. ΔΟΔ/94103/21952/29.12.2017, ΔΟΔ/94104/21953/29.12.2017, ΔΟΔ/94105/21954/29.12.2017, αποφάσεις ανακλήσεων υποχρέωσης.
5.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτών (49.900,78 €), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, οικονομικού έτους 2018, ΚΑΕ 9711 για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης για μετακινήσεις των υπαλλήλων της ΥΠΑ έτους 2017, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες όπως αναλύονται παρακάτω:

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
και Κ.Α.Ε 9711 πίστωσης                                                                                       α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκαν όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα
Στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                        Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ

 


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
      28/03/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποίηση: ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή : Χ.Α

 

 

                                                                                                                                        ΑΔΑ : 61ΓΡ465ΧΘΞ-ΖΩΛ

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΦΟΡΕΑΣ 39-120)
ΜΟΝΑΔΑ: YΠA/Δ21/Β

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ΑΔΑ : 61ΓΟ465ΧΘΞ-Ν6Ν

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αθήνα 26 Απριλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                            Αριθμ.Πρωτ. 30523/7881
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                  ΠΑΠΥΡΟΣ : 7881
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Χατζάτογλου Αν.
Τηλέφωνο : 213-1523673


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του ν.δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Την υπ΄αριθμ. 2015 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
3.Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/3996/966/19-4-2018 αίτημα της ΥΠΑ.
4.Την ανάγκη για τη μετακίνηση του υπαλλήλου με Α βαθμ. κλ. ΔΕ ΙΔΑΧ Ζήντρου Γεώργιου από Αθήνα στον Κρατικό Αερολιμένα Ν.
Αγχιάλου στις 8-11/5/18.
5.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 και ΚΑΕ 0719, 0721 & 0722 οικονομικού έτους 2018, τη
μετακίνηση του υπαλλήλου με Α βαθμ. κλ. ΔΕ ΙΔΑΧ Ζήντρου Γεώργιου από Αθήνα στον Κρατικό Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου στις 8-11/5/18, για τη μεταφορά προσωπικού του ΚΗΕΜΣ/Ε για την άρση βλάβης ΣΟΑΠ ΚΑΙ Χ-RAY του αερ/να.

Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω συνολική δαπάνη
τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420,00€),                                                       Ο Γεν. Δ/ντής Διοικ. Υποστ.
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120
και Κ.Α.Ε 0719, 0721 & 0722 πίστωσης και
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του                                                 Ε. Μπάρκης
άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016
Καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

             26/4/2018


Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1) Χ.Α.

                                                                                                             ΑΔΑ : 9ΦΥΒ465ΧΘΞ-47Λ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                               Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 07 -09-2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ                                  Αρ. Πρωτ.   ΚΑΝΑ/ 457
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή διεύθυνση: 37400 Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Τηλέφωνο:2428076886
Fax: 2428078111                                                                    ΠΡΟΣ: ΥΠΑ/ΛΕΚ/Α
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                 ∆9/Α

 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στον Κρατικό Αερολιµένα Ν. Αγχιάλου υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για τον µήνα Σεπτέµβριο έτους 2018.

                                                                

                                        ΑΠΟΦΑΣΗ

                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                   ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.∆.714/70 περί ιδρύσεως ∆ιευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών , του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 238 Α),όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.1340/83

Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ.714/70 «περί ιδρύσεως» κ.λ.π. (ΦΕΚ 35 Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Β.∆ 83/72 (ΦΕΚ 25/72) «περί κανονισµού Οργανώσεως και Προσωπικού της ΥΠΑ» και    του άρθρου 137 του Π∆648/81 (ΦΕΚ 163/81) «περί οργανισµού της ΥΠΑ» που διατηρούνται σε ισχύ µε το Π.∆ 56/89 (ΦΕΚΑ28/89) όπου προβλέπεται στο άρθρο 27 αυτού «ότι η Υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας υποχρεούται να εξυπηρετεί τας πάσης φύσεως ανάγκες της Πολιτικής Αεροπορίας , εν γένει συνεχώς καθ’ άπαν το 24ωρο και καθ’ άπασας τας ηµέρας του έτους.

3.Το Π.∆ 56/89 περί «Οργανισµού της Υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)» του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ/28/Α/01-02-1989).

4.Τις διατάξεις του Ν. 3913/2011 περί « Αναδιοργάνωσης της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις…..» (ΦΕΚ/18/Α/17-02-2011) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ/90/Α΄/18.04.2013).

5. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3871/10 (ΦΕΚ141Α/17-8-2010.

6.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/15 «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις ….κλπ¨(ΦΕΚ/176/16.12.2015/Α).

7. Το Π.∆ 84/2012 (ΦΕΚΑ/141/21-06-2012 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών».

8. Το Π.∆ 85/2012 (ΦΕΚ/Α/141/21-06-2012) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων , μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

9. Το Π.∆ 86/2012 (ΦΕΚ/Α/141/21-06-2012) «∆ιορισµός Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την µε αριθµό 2105 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Μεταβίβαση

      αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους ∆ιοικητή ,Υποδιοικητές

      Γεν.∆/ντές , και λοιπούς Προϊσταµένους Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ (ΦΕΚ2230/Β/14-08-2014 ).

11. Την υπ αριθµ 2/37190/00266/21-06-2001 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «περί καθορισµού δικαιολογητικών πληρωµής αποζηµιώσεων για υπερωριακή , νυκτερινή Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών εργασία».

12. Την ανάγκη διατήρησης της επιχειρησιακής ετοιµότητας του ΚΑΝΑ , που αφορά την ασφάλεια των

     πτήσεων.

13. Τον Ν.4427/2016 (ΦΕΚ118 Α/8-10-2016) «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.). Αναδιάρθωση

      της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις».

14. Την ∆9/Α/20016/10290/ 31/08/2018 (ΦΕΚ 3812/Β/04.09.2018) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και

      Μεταφορών «περί απασχόλησης τους µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού της ΥΠΑ

      για τις απογευµατινές ώρες καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες για συµπλήρωση του

      υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας ή πέραν αυτού, για το χρονικό διάστηµα από 01/09/2018 έως 31/10/2018».

15. Τους µε αύξοντα αριθµό καταχώρησης Υ∆Ε: ΚΑΕ 0511/ 76760 / 6-9-2018 & ΚΑΕ 0512/ 76748 / 6-9-2018 για τον µήνα Σεπτέµβριο 2018.

 
Αποφασίζουμε
 
Συγκροτούµε συνεργείο για παροχή υπερωριακής εργασίας στον Κρατικό Αερολιµένα Ν. Αγχιάλου. Το έργο της υπερωριακής απασχόλησης του Αερολιµένα είναι η κάλυψη αποκλειστικά λειτουργικών αναγκών της Μονάδας, λόγω διευρυµένου ωραρίου εργασίας, παρατάσεων ωραρίου λειτουργίας, εκτάκτων ενεργοποιήσεων για εξυπηρέτηση επειγουσών πτήσεων και παροχή υπηρεσιών ασφαλείας του Αερολιµένα, σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη στενότητα του υπηρετούντος προσωπικού. Το παραπάνω συνεργείο αποτελούµενο από:
 
∆ύο (2) υπαλλήλους που υπηρετούν στον Αερολιµένα οι οποίοι θα εργάζονται κατά φυλακή και θα απασχολούνται κατά το έτος 2018 τις παρακάτω ώρες:
 
 
                    *Μετάθεση υπαλλήλου στον ΚΑΝΑ 9/7/2018-Αρ. Αποφ: 9/Β/10886/6996/22-5-2018
 
-Το ονοµατεπώνυµο, η κατηγορία και το µισθολογικό κλιµάκιο των συµµετεχόντων υπαλλήλων καθώς και το χρονικό διάστηµα παροχής της υπερωριακής εργασίας αναφέρονται στην σχετική κατάσταση η οποία συνοδεύει την παρούσα.
-Ο αριθµός των συµµετεχόντων υπαλλήλων και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, όπως αυτή αναφέρονται ανωτέρω, είναι µέσα στα όρια που καθορίζονται από την αριθµ. 9/Α΄/20016/10290/31.08.2018. Υπουργική απόφαση.
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή                                                         Με εντολή Υπουργού
 

  Ο Αερολιµενάρχης

 ΚΑΝΑ

                                                                                                                                    

                                                                                           Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 
 
 
2
 
 

                                                                                              ΑΔΑ : 9ΠΑΒ465ΧΘΞ-8ΛΚ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αθήνα 9 Οκτωβρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                Αριθμ.Πρωτ. ΔΟΔ/74878/18874
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          ΠΑΠΥΡΟΣ : 18874
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Λύχνος
Τηλέφωνο : 213-1523675


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
2.Την υπ΄αριθμ. Δ10/Α/21175/1238/17 (ΦΕΚ 3677/Β΄/19-10-2017) απόφαση Τροποποίησης της υπ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης 2015 μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/11038/01-10-2018 αίτημα της ΥΠΑ.
4. Την ανάγκη για τη μετακίνηση υπαλλήλων της ΥΠΑ στο εσωτερικό.
5.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης τετρακοσίων εξήντα ευρώ (460,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 και ΚΑΕ 0719, 0721 & 0722, οικονομικού έτους 2018, για την μετακίνηση του Κωσταντιά Χαρίλαου, με Α βαθμ. κλ. ΠΕ1, 12-15/10/18, από Αθήνα στον αερολιμένα Ν. Αγχιάλου για επιθεώρηση ασφαλείας. Η ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης (οδικώς) θα δοθούν στον υπόλογο με ΧΕΠ, ενώ τα έξοδα διανυκτέρευσης στον πάροχο των υπηρεσιών με τακτικό ένταλμα πληρωμής.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη
τετρακοσίων εξήντα ευρώ (460,00€),                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                                      α/α
και Κ.Α.Ε 0719, 0721 & 0722, πίστωσης και
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016                                                                                             Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 4/10/18


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ


Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1) Χ.Α.

                                                                                                          ΑΔΑ : 7ΧΗΝ465ΧΘΞ-ΧΙΡ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                             Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/60129/15665/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523674


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Τα Π.Δ.84/2018 (ΦΕΚ 156 Α΄) «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» και Π.Δ. 85/2018 (ΦΕΚ 157 Α΄) «Οργάνωση της Υπηρεσίας Αεροπορίας».
6. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/8697/α.α.1875/1-8-18 αίτημα της ΥΠΑ, για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης 91/16-7-17, 71/15-6-17,
54/31-5-17, 108/20-8-17 για ΚΑΝΑ.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔ/25780/4847/11-5-17 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εντός του έτους 2017(α.α. 35958) .
8. Την υπ’ αριθμό ΔΟΔ/94087/21936/29-12-17 απόφαση ανάκλησης υποχρέωσης.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 966/6-8-2018 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
10. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (248,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 9851 οικονομικού έτους 2018, για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης 91/16-7-17, 71/15-6-17, 54/31-5-17, 108/20-8-17 για ΚΑΝΑ.


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (248,00 €)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
και Κ.Α.Ε 9851 πίστωσης .                                                                                                 κ.α.α
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 77422 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 412.042,36 €
(τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες, σαράντα δύο
ευρώ και τριάντα έξι λεπτά)                                                                                           Α. ΤΟΠΟΥΖΑΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
        07/09/2018
         α.α.


Β. ΣΚΟΤΗ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

                                                                                                    ΑΔΑ : 7ΧΔ9465ΧΘΞ-620

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αθήνα, 11 Απριλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                          Αριθμ.Πρωτ. ΔΟΔ/24559/6120/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          ΠΑΠ : 6120/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523674


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και Π.Δ. 118/2007 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5.Το υπ’ αριθμ.Δ11/Α/2974/α.α.728/26-3-2018 αίτημα της ΥΠΑ για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης 682/17-7-17,
9548/9549/17-7-17, 9214/11-11-16, 9812/28-11-17, 9811/24-11-17, 9213/10-11-16 για ΜΠΜ.
5. Τον συνημμένο πίνακα.
6.Τις υπ΄ αριθμό ΔΟΔ/94089/21938/29-12-17 και ΔΟΔ/94414/22263/29-12-17 αποφάσεις ανάκλησης υποχρέωσης
7.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα μίας χιλιάδων εξακοσίων έξι ευρώ (41.606,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε 9851 οικονομικού έτους 2018, ΥΠΑ για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης 682/17-7-17, 9548/9549/17-7-17, 9214/11-11-16, 9812/28-11-17, 9811/24-11-17, 9213/10-11-16 για ΜΠΜ.


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη σαράντα μίας χιλιάδων
εξακοσίων έξι ευρώ (41.606,00 €)                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120
και Κ.Α.Ε 9851 πίστωσης.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 33788 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και                                         Κ. ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 92.027,16 €
(ενενήντα δύο χιλιάδες είκοσι επτά ευρώ
και δεκαέξι λεπτά)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
      30/03/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1.Μ.Δ.
2.Χ.Α

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

 


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΦΟΡΕΑΣ 39-120)                                       Αρ. Πρωτοκόλλου: ΥΠΑ/ΜΠΜ/324

 

ΥΠΑ/ΜΠΜ
                                                                                                                               Ελληνικο 1/3/2018

 

 


ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Π/Π

 

                                                                                                 ΑΔΑ : 7Τ8Η465ΧΘΞ-1Γ5

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                  Αριθμ.Πρωτ. ΔΟΔ/68745/17460
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                           ΠΑΠΥΡΟΣ : 17460
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Λύχνος
Τηλέφωνο : 213-1523675


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
2.Την υπ΄αριθμ. Δ10/Α/21175/1238/17 (ΦΕΚ 3677/Β΄/19-10-2017) απόφαση Τροποποίησης της υπ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης 2015 μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/9986/10-9-2018 αίτημα της ΥΠΑ.
4. Την ανάγκη για τη μετακίνηση υπαλλήλων της ΥΠΑ στο εσωτερικό.
5.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 και ΚΑΕ 0719,0721 & 0722, οικονομικού έτους 2018, για τη μετακίνηση των Μπολάκη Σταμάτιου, με Β βαθμ. κλ. ΤΕ4, Καρεκλά Μάριου, με Α βαθμ. κλ. ΤΕ4, από Ρόδο στο Δημοτικό Αεροδρόμιο Καστελόριζου, 1-3/10/18, για παραλαβή κυκλώματος cosmote μεταξύ ναυτικού παρατηρητήριου Μεγίστης και ΔΑΖΟ και έλεγχο λειτουργίας P/B NDB. Η δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα κίνησης ποσού 180€ (εσωτερικές μετακινήσεις και πιθανή χρήση μεταφορικού μέσου) θα δοθούν στον υπόλογο με ΧΕΠ και τα λοιπά έξοδα κίνησης και διανυκτέρευσης στον πάροχο των υπηρεσιών με τακτικό ένταλμα πληρωμής.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη
χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€),                                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                                            α/α
και Κ.Α.Ε 0719, 0721 & 0722 πίστωσης και
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016                                                                                             Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 13/9/18


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ


Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1) Χ.Α.

                                                                                               ΑΔΑ : 7Σ85465ΧΘΞ-ΑΡΘ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                  Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/1132/266/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                              ΠΑΠ : 266/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523679


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 117 και του Π.Δ. 118/2007 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/73/α.α. 47/04-01-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για ανάληψη υποχρέωσης για δημοσιεύσεις σε φύλλα εφημερίδων της ΠΡΟΠΕ.
6. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

 

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 0841 οικονομικού έτους 2018, για δημοσιεύσεις σε φύλλα εφημερίδων της ΠΡΟΠΕ.

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη πεντακοσίων ευρώ (500,00 €)                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                                                κ.α.α.
και Κ.Α.Ε 0841 πίστωσης .
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 7693 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και                                                                Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 3.000,00 €
(τρεις χιλιάδες ευρώ)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
      10/01/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

                                                                                           ΑΔΑ : 7Σ9Ω465ΧΘΞ-6ΦΕ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Παπάγου, 11 Ιουλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.                                                       Αρ. πρωτ. ΔΠΔΑ/47795/2393/Φ.ΟΣΕ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Ταχ. Κώδικας: 10191 - Παπάγου
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοδήμου
Τηλέφωνο: 213-1308375
Fax: 213-1308346
Ηλ. Δ/νση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.», που αφορά στο έργο «Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των σιδηροδρομικών σταθμών, κτηρίων και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο – Κιάτο και του τμήματος γραμμής Πειραιάς – Οινόη (Νότια Ελλάδα)».


ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 67 του ν. 4270/2014(Α’143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
β) του ν. 4507/2017(Α’196) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».
γ) του ν. 4472/2017(Α’74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου…ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
δ) του π.δ. 80/2016(Α’145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
ε) του π.δ. 123/2016(Α’208) «Ανασύσταση και μετονομασία…».
στ) του π.δ. 125/2016(Α’210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) του π.δ. 123/2017(Α’151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/2176/ΔΠΓΚ/09.01.2018 (ΑΔΑ: 6ΞΗΘΗ-827) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ.20871/21.03.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
4. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 268/29.05.2017 (Β’ 1911) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής…ΣΕΕΥΜΕ.».
5. Το με αριθμ. πρωτ. 9002202/13-06-2018 έγγραφο του φορέα «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.», με το οποίο αιτείται την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης που αφορά στο έργο «Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των σιδηροδρομικών σταθμών, κτηρίων και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο – Κιάτο και του τμήματος γραμμής Πειραιάς – Οινόη (Νότια Ελλάδα)».


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Εγκρίνουμε την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, που αφορά στο έργο «Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων των σιδηροδρομικών σταθμών, κτηρίων και πεζογεφυρών του σιδηροδρομικού άξονα Αεροδρόμιο – Κιάτο και του τμήματος γραμμής Πειραιάς – Οινόη (Νότια Ελλάδα)», όπως καταγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

Η υπόλοιπη πίστωση συνολικού ποσού #36.715,56 €# για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, βαρύνει το τρέχον οικονομικό έτος.


Η παραπάνω έγκριση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας «Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των ετών 2019 και 2020, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του ΜΠΔΣ.


Αποδέκτης προς ενέργεια:                                                                 Με εντολή Υπουργού
ΟΣΕ Α.Ε.                                                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καρόλου 1-3, 104 37 Αθήνα


Κοινοποίηση:

1) Γραφείο Υπουργού
2) Γραφείο Υφυπουργού                                                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ
3) Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4) Γενικό Διευθυντή Οικ. Υπηρεσιών


Εσωτερική Διανομή:
1) Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών
2) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων
3) Μ. Κουτσοδήμου


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

 

ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                  ΑΔΑ : 7ΝΛΓ465ΧΘΞ-8ΤΟ

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                        Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ./2560/623/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                    ΠΑΠ : 623/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523679

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Π.Δ. 118/2007 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/173/α.α. 63/09-01-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για την αποζημίωση φορέων συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα έναντι παρασχεθεισών υπηρεσιών (άρθρο 55 ν.4313/2014) έτους 2018.
6. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

 

Αποφασίζουμε

 

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 0876 οικονομικού έτους 2018, για την αποζημίωση φορέων συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα έναντι παρασχεθεισών υπηρεσιών (άρθρο 55 ν.4313/2014) έτους 2018.

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00 €)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120
και Κ.Α.Ε 0876 πίστωσης .
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 9198 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και                                                                     Κ. ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 200.000,00 €
(διακόσιες χιλιάδες ευρώ)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
      19/01/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 7ΜΙ4465ΧΘΞ-0ΗΜ

                                                                                                          ΑΔΑ : 7ΜΙ4465ΧΘΞ-0ΗΜ

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                  Αριθμ.Πρωτ. ΔΟΔ/89503/22109
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             ΠΑΠΥΡΟΣ : 22109
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Λύχνος
Τηλέφωνο : 213-1523675


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
2.Την υπ΄αριθμ. Δ10/Α/21175/1238/17 (ΦΕΚ 3677/Β΄/19-10-2017) απόφαση Τροποποίησης της υπ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/13553/14-11-2018 αίτημα της ΥΠΑ.
4. Την ανάγκη για τη μετακίνηση υπαλλήλων της ΥΠΑ στο εσωτερικό.
5.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης σαράντα ευρώ (40,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 και ΚΑΕ 0719 & 0721, οικονομικού έτους 2018, για τη μετακίνηση του με Α βαθμ. κλ. ΠΕ4 Νταβανά Κων/νου & Κουκολέτσου Γεώργιου, 30/11/18, από αερολιμένα Ν. Αγχιάλου στον Τ/Σ Πήλιου, για προγραμματισμένες εργασίες ελέγχου, συντήρησης και επισκευής των συστημάτων του Τ/Σ Πήλιου.

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη
σαράντα ευρώ (40,00€),                                                                                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                                        α/α
και Κ.Α.Ε 0719 & 0721 πίστωσης και
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016                                                                                       ΑΧ. ΤΟΠΟΥΖΑΣ
Καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 19/11/18
Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1) Χ.Α.

 

 

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 7ΔΝΙ465ΧΘΞ-ΕΟ5

                                                                                              ΑΔΑ : 7ΔΝΙ465ΧΘΞ-ΕΟ5

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                       Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ./808/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                               ΠΑΠ : 808/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523679


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Π.Δ. 118/2007 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/319/α.α. 89/12-01-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για πληρωμή συνδρομής της χώρας μας στον Διεθνή Οργανισμό ACI συνολικού ποσού 25.634,00 € (ποσό συνδρομής 25.434,00 € + 200,00 € έξοδα Τραπέζης), για το έτος 2018.
6. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (25.634,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 2616 οικονομικού έτους 2018, για πληρωμή συνδρομής της χώρας μας στον Διεθνή Οργανισμό ACI συνολικού ποσού 25.634,00 € (είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ), (ποσό συνδρομής 25.434,00 € + 200,00 € έξοδα Τραπέζης), για το έτος 2018.

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη είκοσι πέντε χιλιάδων
εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (25.634,00 €)                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120
και Κ.Α.Ε 2616 πίστωσης .
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 13729 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και                                                    Κ. ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 7.039.366,00 €
(επτά εκατομμύρια, τριάντα εννέα χιλιάδες και
τριακόσια εξήντα έξι ευρώ)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

        31/01/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ


Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 07:18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 7Δ8Μ465ΧΘΞ-2ΛΞ

                                                                                                             ΑΔΑ: 7Δ8Μ465ΧΘΞ-2ΛΞ    

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αθήνα 30 Μαρτίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                          Αριθμ. Πρωτ. ΔΟΔ/23292/5712/Φ.Αν
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ.Σταματιάδης
Τηλέφωνο : 2131523732


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και
Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Την υπ΄αριθμ. 2105/2014 (ΦΕΚ 2230 Β΄) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της
ΥΠΑ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το με αριθμ. πρωτ Δ11/Α/2857/α.α.720/21.03.2018 αίτημα της ΥΠΑ περί αναγκαιότητας της κατωτέρω δαπάνης.
4.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ (1.447,00€), για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, οικονομικού έτους
2018, για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της ΥΠΑ, Αλεξάκου Γεώργιου και Παπαγγελή Γεώργιου με Α βαθμ.κλ.ΔΕ7, από
Αθήνα στον Δημοτικό Αερολιμένα Σητείας στις 1/4/2018 έως 4/4/2018 για αποκατάσταση βλαβών σε ηλεκτρικά
κυκλώματα στον ΠΕΑ καθώς και στα κυκλώματα παροχής ρεύματος των κλιματιστικών μονάδων του αερολιμένα. Η
ημερήσια αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης, ποσού 187,00€ (προαστιακός, 2 υπέρβαρα λόγω μεταφοράς εργαλειοθήκης, 2
εισιτήρια αστικού λεωφορείου Αεροδρόμιο Ηρακλείου – ΚΤΕΛ και 4 εισιτήρια ΚΤΕΛ Ηράκλειο- Σητεία – Ηράκλειο) θα
δοθούν με ΧΕΠ, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα κίνησης (αεροπορικά εισιτήρια) και διανυκτέρευσης, θα δοθούν στον πάροχο
υπηρεσιών με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 


   

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                                 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
και Κ.Α.Ε 0719-0721-0722 πίστωσης                                                                                              α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκαν όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα
Στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                                              Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
     27/03/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ


Κοινοποίηση: ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή : Χ.Α

                                                                                                                                                       

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 7ΑΦ9465ΧΘΞ-Ω4Ω

                                                                                                                          ΑΔΑ : 7ΑΦ9465ΧΘΞ-Ω4Ω

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αθήνα 6 Ιουλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                    Αριθμ.Πρωτ.47718/12955
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         ΠΑΠΥΡΟΣ : 12955
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Χατζάτογλου Αν.
Τηλέφωνο : 213-1523673


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του Π.Δ. 123/2017(ΦΕΚ 151 Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2.Την υπ΄αριθμ. 2015 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
3.Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/6804/1569/19-06-2018 αίτημα της ΥΠΑ.
4. Την ανάγκη για τη μετακίνηση της με βαθμ. Α κλ ΠΕ1 Καρανούτσου Στυλιανής από 25/8/18 για 41 ημέρες από Αθήνα στο
Αεροδρόμιο Σαντορίνης.
5.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (4.288,00€), για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 και ΚΑΕ 0719 & 0721 οικονομικού έτους
2018, για τη μετακίνηση της με βαθμ. Α κλ ΠΕ1 Καρανούτσου Στυλιανής από 25/8/18 για 41 ημέρες από Αθήνα στο Αεροδρόμιο
Σαντορίνης προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στο Γραφείο αερολιμενικού ελέγχου του αερολιμένα. Η ημερήσια αποζημίωση και τα
έξοδα κίνησης (ακτοπλοϊκώς) θα δοθούν στον υπόλογο με ΧΕΠ, ενώ τα έξοδα διανυκτέρευσης στον πάροχο υπηρεσιών με τακτικό
χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 


 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω συνολική δαπάνη
τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (4.288,00€),                                                Ο Γεν. Δ/ντής Διοικ. Υποστ.
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                                                                  α.α.
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120
και Κ.Α.Ε 0719 & 0721 πίστωσης και
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του                                                                              Ε. Μπάρκης
άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016
Καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
     27/6/2018


Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1) Χ.Α.

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 7ΑΡΚ465ΧΘΞ-Ω61

                                                                                           ΑΔΑ : 7ΑΡΚ465ΧΘΞ-Ω61

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Αθήνα, 02/05/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                               Αριθμ. Πρωτ. ΔΟΔ/31840/8230 /Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Κουτσογιάννη
Τηλέφωνο : 213 1523702


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 117.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Την υπ’ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-08-2014) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ,; όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Το υπ. αριθμ.Δ11/Α/ 4245/24-04-2018α.α.1018 αίτημα της ΥΠΑ για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης 1790/16-12-16 ΚΑΝΑ.
4.Τη υπ αριθμό ΔΟΔ/27218/5233/11-5-17 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εντός του έτους 2017 (α/α 34966)
5.Την υπ αριθμό ΔΟΔ/94414/22263/29-12-17 απόφαση ανάκλησης υποχρέωσης .
6.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (1.004,40 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 Κ.Α.Ε 9851 οικονομικού έτους 2018, για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης 1790/16-12-16 ΚΑΝΑ .

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη χιλίων τεσσάρων ευρώ
και σαράντα λεπτών ( 1.004,40 €)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
και Κ.Α.Ε 9851 πίστωσης.                                                                            ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του                                                           κ.α.α.
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 40865 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                                                                      Ε.ΜΠΑΡΚΗΣ
Υπόλοιπο προς ανάληψη 51.537,08 €


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
      26 / 04 /2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ


Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ. διανομή:
Χ.Α

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 6ΧΧΟ465ΧΘΞ-ΚΝ0

                                                                                           ΑΔΑ : 6ΧΧΟ465ΧΘΞ-ΚΝ0

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                              Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/1130/264/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          ΠΑΠ : 264/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523679

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 117 και του Π.Δ. 118/2007 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/71/α.α. 45/04-01-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για ανάληψη υποχρέωσης για δημοσιεύσεις σε φύλλα εφημερίδων της Δ6.
6. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 0841 οικονομικού έτους 2018, για δημοσιεύσεις σε φύλλα εφημερίδων της Δ6.

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη χιλίων ευρώ (1.000,00 €)                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                                           κ.α.α.
και Κ.Α.Ε 0841 πίστωσης .
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 7697 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και                                                         Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 0,00 €
(μηδέν ευρώ)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
       10/01/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ


Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 6ΦΒΗ465ΧΘΞ-3Ω8

                                                                                             ΑΔΑ : 6ΦΒΗ465ΧΘΞ-3Ω8

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15/03/2018
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αθήνα 12 Μαρτίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                 Αριθμ. Πρωτ. ΔΟΔ/18959/4572 Φ.Αν
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                     Σχετ.: 4573
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Μουχίμογλου
Τηλέφωνο : 2131523663


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Την υπ΄αριθμ. 2105/2014 (ΦΕΚ 2230 Β΄) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τα με αριθμ. πρωτ Δ11/Α/2169/α.α.603/08.03.2018 και Δ11/Α/2168/α.α.576/08.03.2018 αιτήματα της ΥΠΑ περί αναγκαιότητας της κατωτέρω δαπάνης
4.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων εκατόν εξήντα ευρώ (1.160,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, οικονομικού έτους 2018, για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της ΥΠΑ, όπως παρακάτω:

 


 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
και Κ.Α.Ε 0719-0721-0722 πίστωσης                                                                                α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκαν όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα
Στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                                 Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
       12/03/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ


Κοινοποίηση:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 6ΤΛΓ465ΧΘΞ-ΙΞΠ

                                                                                 ΑΔΑ : 6ΤΛΓ465ΧΘΞ-ΙΞΠ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 Αθήνα, 4-10-2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                               Αριθ.Πρωτ: Δ16/ΒΟΑΚ/οικ.1120
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ                                             ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (Δ16)                                        

Δ/νση: Καρύστου 5
Τ.Κ.: 11523 Αθήνα
Πληροφορίες : Προϊστάμενος Δ/νσης
Τηλέφωνο : 210 6992298
Fax : 210 6996653

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση:
          1.Δέσμευσης ποσού επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (744.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και διάθεσης   ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2017ΣΕ07100013 της Σ.Α.Ε.-071 για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στη διενέργεια δημόσιων διεθνών διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων για τα έργα :
(Α) «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΧΑΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ»
(Β) «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ»
           2.Επιλογής Ανοικτής Διαδικασίας Δημοπράτησης (Άρθρο 27 του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
          3.Έγκριση Τεύχους Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου
          4. Ανάθεση της προετοιμασίας και διεξαγωγής του διαγωνισμού στην Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης.


Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Της με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990 (ΦΕΚ Β’ 746) Κ.Υ.Α. του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
2) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α΄) και ισχύει.
3) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής του.
4) Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204Α’/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5) Του ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72) «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Β με το οποίο του ιδρύθηκε ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. και ρυθμίστηκαν τα θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του.
6) Του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α. 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» και ειδικότερα το άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.1., της παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85).
7) Του άρθρου 3 του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνδυασμό με το Π.Δ, 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208 και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτού «Σύσταση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Μετονομασία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων».
8) Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147 /08-08-2016) «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
9) Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄208/04-11-2016) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
10) Του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
11) Τη με αρ. ΔΝΣγ/οικ.37834/ΦΝ466/06-04-2017 (ΦΕΚ 1980Β’/08-06-2017) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., "Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ".
12) Τη με αρ. ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ466/06-04-2017 (ΦΕΚ 1980Β’/08-06-2017) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων του ν.4412/2016 αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών”.
13) Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
14) Την υπ΄ αριθμ. 117384 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Υποδομών και Μεταφορών «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β΄/3821/31-10-2017).
15) Τηνυπ΄αριθμ. οικ. 268/29-05-2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 1911/Β) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού…».


Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την ένταξη στη ΣΑΕ-071 του εναρίθμου έργου 2017ΣΕ07100013 “Προκαταρκτικές ενέργειες ωρίμανσης, δημοπράτησης και σύναψης συμβάσης του έργου: Μελέτη,Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση, Λειτουργία Και Εκμετάλλευση Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο Τμήμα Χανιά - Άγιος Νικόλαος" με προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ.


2. Την αριθμ. πρωτ. Δ16/ΒΟΑΚ/οικ.612/14.06.2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε :
α) Η διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο» σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4413/2016
β) Το Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού), όπως συντάχθηκε από την Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16)
γ) Η ανάθεση της ευθύνης για την προετοιμασία και διεξαγωγή του διαγωνισμού και εν γένει αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) και τα αρμόδια κατ΄ αντικείμενο Τμήματααυτής.


3. Την αριθμ. πρωτ. Δ16/ΒΟΑΚ/οικ.613/14.06.2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε:
α) Η διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με Σ.Δ.Ι.Τ.» σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4412/2016 και 3389/2005
β) Το Τεύχος Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάσης του Διαγωνισμού), όπως συντάχθηκε από την Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5.2 του ν. 3389/2005.
γ) Η ανάθεση της ευθύνης για την προετοιμασία και διεξαγωγή και εν γένει αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής του Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με Σ.Δ.Ι.Τ.», στη Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) και τα αρμόδια κατ΄ αντικείμενο Τμήματα αυτής.


4. Την αριθμ. πρωτ. Δ16/ΒΟΑΚ/808/25.07.2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η τροποποίηση:
α) άρθρων Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάσης του διαγωνισμού) του Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με Σ.Δ.Ι.Τ.»
β) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 24η Σεπτεμβρίου 2018.


5. Την αριθμ. πρωτ. Δ16/ΒΟΑΚ/810/25.07.2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η τροποποίηση:
α) άρθρων της Προκήρυξης διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης του έργου “Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο”
β) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 28η Σεπτεμβρίου 2018.


6. Την αριθμ. πρωτ. Δ16/ΒΟΑΚ Σ/οικ.984/6-9-2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η τροποποίηση:
α) άρθρων Τεύχους Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α΄ Φάσης του διαγωνισμού) του Διεθνούς Διαγωνισμού με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, και Συντήρηση του τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη, με Σ.Δ.Ι.Τ.»
β) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 8η Οκτωβρίου 2018.


7. Την αριθμ. πρωτ. Δ16/ΒΟΑΚ/983/6-9-2018 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η τροποποίηση:
α) άρθρων της Προκήρυξης διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Παραχώρησης του έργου “Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο”
β) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Φακέλων Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 8η Οκτωβρίου 2018.


8. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω διαγωνισμοί διεξάγονται σε τρεις φάσεις, ήτοι :

  •  Α΄ Φάση ΕκδήλωσηΕνδιαφέροντος – Προεπιλογή

 Β΄ Φάση Διάλογος – Οριστικοποίηση Βασικού Σχεδιασμού και
 Γ΄ Φάση υποβολήδεσμευτικών προσφορών.


9. Το με αριθμ. πρωτ. Δ16/οικ.1003/12-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης προς το Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών, με το οποίο ζητείται η συναίνεση του για την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016.


10. Το με αριθμ. πρωτ. 18271/13-08-2018 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών, το οποίο επέχει θέση έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος, και με το οποίο παρέχει τη συναίνεσή του για την έναρξη της ως άνω διαδικασίας.


Και επειδή:
1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66171000-9 Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών, και οι διαδικασίες ανάθεσης διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου Ι, Μέρος Α, Τίτλος 1, Τμήμα I, Άρθρο3, λαμβανομένου υπόψη ότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη του ορίου της περίπτωσης (β) του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.
2. Η σύμβαση του θέματος θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και θα εκτελεστεί με βάση τις διατάξεις του ίδιου νόμου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 600.000€ (προ Φ.Π.Α.).
3. Για την διενέργεια του διαγωνισμού απαιτείται η έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 744.000,00 € (600.000,00 € για αμοιβή Χρηματοοικονομικού Συμβούλου πλέον 144.00,00 € για Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ07100013 ΣΑΕ071.
4. Με την εγκρινόμενη πίστωση δεν προκαλείται υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ενάριθμου Έργου 2017ΣΕ07100013 της ΣΑΕ 071.
5. Το έργο του ΒΟΑΚ στο Τμήμα Χανιά - Άγιος Νικόλαος κρίνεται ως απόλυτης προτεραιότητας και ιεράρχησης από πλευράς οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών και σπουδαιότητας στη στρατηγική μεταφορών της Κρήτης σε συνδυασμό και με τις λοιπές σχεδιαζόμενες υποδομές μεταφορών (νέο αεροδρόμιο Καστελίου, Αναβάθμιση αεροδρομίου Χανίων).
6. Για την εύρυθμη διεξαγωγή και τελεσφόρηση των διαγωνιστικών διαδικασιών, κρίνεται απολύτως απαραίτητη η πρόσληψη Χρηματοοικονομικού Συμβούλου προκειμένου να υποβοηθήσει την αρμόδια Υπηρεσία στη διενέργεια δημόσιων διεθνών διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων για τα έργα του θέματος.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε τη δέσμευση ποσού επτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (744.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και διάθεσης ισόποσης πίστωσης, σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2017ΣΕ07100013 της Σ.Α.Ε.-071 για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) στην διενέργεια δημόσιων διεθνών διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων για τα έργα: (Α) «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΧΑΝΙΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ» (σύμβαση παραχώρησης) (Β) «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΝΕΑΠΟΛΗ, ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ» (σύμβαση Σ.Δ.Ι.Τ.).
2. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
3. Εγκρίνουμε το Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικής Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.
4. Η παραπάνω πίστωση που εγκρίνεται με την απόφαση αυτή περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό του ιδιωτικού συμφωνητικού που θα προκύψει με αντίστοιχη προσαρμογή του Φ.Π.Α. στο ποσό της σύμβασης.
5. Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και ως Προϊσταμένη Αρχή της Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16) και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία το τμήμα Γ΄αυτής.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
                                                                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1.Γραφείο κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών                                            ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
2.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών
3.Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Συγκοινωνιακών Υποδομών
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Οικ. Υπηρεσιών
5. Γραφείο κ. Γενικής Δ/ντριας Στρατηγικού                                                                  Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Σχεδιασμού
6. Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1)
7. Δ/νση Σχεδιασμού Προγρ/σμού& Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Δ10),


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :                                                                                      Ακριβές Αντίγραφο
1. Προϊστ/νο Δ16
2. Τμήμα Α΄, Β΄, Γ΄
3. Χ.Α.
4. Φ. Έργου


                                                                                                                                 Γρ. Καμενάκης
                                                                                                                             ΠΕ Δ/κού – Οικ/κού

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 6ΣΑΒ465ΧΘΞ-Ο91

                                                                                 ΑΔΑ : 6ΣΑΒ465ΧΘΞ-Ο91

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                     Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/14639/3552/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Στεφανής
Τηλέφωνο : 2131523658
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας ».
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄/12/10/2017) « Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
στ.. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Την υπ΄αριθμ. Δ10/Α/21175/1238/(ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής « Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
3.Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/1598/α.α.450/23-2-2018 αίτημα της ΥΠΑ περί αναγκαιότητας μετακίνησης στο εσωτερικό των υπαλλήλων Δαρδάνη Αντώνιου-Δεμερούκα Βασίλειου-Μανώλαινα Δημήτριο-Γεωργόπουλου Ευστάθιο-Γιαννικάκη Ιωάννη-Πασσά Παναγιώτη- Λουφάκη Γεώργιο-Χηνόπουλο Σπυρίδωνα- Μαργιωρή Γεώργιο .
4.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 οικονομικού έτους 2018 για την κάλυψη δαπάνης μετακίνηση των υπαλλήλων με Α βαθμό κλ. ΤΕ ΙΔΑΧ Δαρδάνη Αντώνιου, Δεμερούκα Βασίλειου, Μανώλαινα Δημήτριου και Γεωργόπουλου Ευστάθιο και με Α βαθμό κλ. ΤΕ4 Γιαννικάκη Ιωάννη, Πασσά Παναγιώτη, Λουφάκη Γεώργιο και με Α βαθμό κλ. ΠΕ4 Χηνόπουλο Σπυρίδωνα και Μαργιωρή Γεώργιο στις 24/2/2018 από Αθήνα στο Αεροδρόμιο Ρόδου για από αέρος έλεγχο των ραδιοβοηθημάτων Ρόδου.
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 


 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη                                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                                          α.α.
και Κ.Α.Ε 0721 πίστωσης
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016                                                                                          Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Καταχωρήθηκαν όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα
Στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
         23/2/2018


Γ.ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ Εσωτ.διανομή : 1. Χ.Α

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 6ΠΝΞ465ΧΘΞ-4ΧΠ

                                                                                      ΑΔΑ : 6ΠΝΞ465ΧΘΞ-4ΧΠ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                         Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ./2731/666/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                       ΠΑΠ : 666/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523679


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 32 παρ.2 εδάφιο β΄ και του Π.Δ. 118/07 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/298/α.α.131/11-01-218 αίτημα της ΥΠΑ, για ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας ως αρ.17PROC002262501 ημ.10-11-17 διακήρυξης για προμήθεια ανταλλακτικών (speed control) για επισκευή H/Z Radar Καρπάθου.
6.Την με αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/70007/15692/13-10-17 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
7. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ευρώ (3.170,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 1329 οικονομικού έτους 2018, για ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας ως αρ.17PROC002262501 ημ.10-11-17 διακήρυξης για προμήθεια ανταλλακτικών (speed control) για επισκευή H/Z Radar Καρπάθου.


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη τριών χιλιάδων εκατόν
εβδομήντα ευρώ (3.170,00€)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
και Κ.Α.Ε 1329 πίστωσης .                                                                                               κ.α.α.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 10798 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και                                                 Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 284.830,00 €
(διακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες, οκτακόσια
τριάντα ευρώ)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
      28/01/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 00:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - 6ΠΒΧ465ΧΘΞ-Ν5Ζ

                                                                                          ΑΔΑ : 6ΠΒΧ465ΧΘΞ-Ν5Ζ

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Αθήνα 25 Ιουλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                 Αριθμ.Πρωτ. ΔΟΔ/55309/14591
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                            ΠΑΠΥΡΟΣ : 14591
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Λύχνος
Τηλέφωνο : 213-1523675


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»
2.Την υπ΄αριθμ. Δ10/Α/21175/1238/17 (ΦΕΚ 3677/Β΄/19-10-2017) απόφαση Τροποποίησης της υπ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης 2015 μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/7914/17-7-2018 αίτημα της ΥΠΑ.
4. Την ανάγκη για τη μετακίνηση υπαλλήλων της ΥΠΑ στο εσωτερικό.
5.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

 

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (2.680,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 και ΚΑΕ 0719, 0721 & 0722, οικονομικού έτους 2018, για τη μετακίνηση της Παπαδοπούλου-Παπάζογλου Ίριδας, με Α βαθμό κλ. ΠΕ1, από Αθήνα στον αεροδρόμιο Άκτιου, από 6/8/18 και για 26 ημέρες, για να παρέχει υπηρεσίες στο γραφείο αερολιμενικού ελέγχου. Η δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης και τα έξοδα κίνησης (οδικώς) θα δοθούν στον υπόλογο με ΧΕΠ ενώ τα έξοδα διανυκτέρευσης στον πάροχο των υπηρεσιών με τακτικό ένταλμα πληρωμής.

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη
δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (2.680,00€)                                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                                    α/α
και Κ.Α.Ε 0719,0721 & 0722 πίστωσης και
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016                                                                                     Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 25/7/18


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1) Χ.Α.

                                                                                      ΑΔΑ : 6ΟΩ4465ΧΘΞ-ΣΩ1

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                          Αριθμ.Πρωτ. ΔΟΔ/10860/2606/Φ.Αν.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                       ΠΑΠ : 2606/2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523674

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 118 και του Π.Δ.118/2007 Καν. Προμ. Δημ
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5.Το υπ. αριθμ. Δ11/Α/1168/α.α.281/08-02-2018 αίτημα της ΥΠΑ περί αναγκαιότητας κάλυψης δαπάνης για την προμήθεια από την εταιρεία Cessna Textron Company εγκεκριμένων εγχειριδίων οδηγιών ασφαλούς χρήσης από τα πληρώματα (Airplane Flight Manuals) για το αεροσκάφος CESSNA CITATION C-750 (SX-ECI).
6.Το γεγονός ότι η δέσμευση πίστωσης θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της προσφυγής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά τις διατάσεις του άρθρου 32 παρ.2ββ και 2γγ και με CPV 22472000-9 (εγχειρίδια 2247), ΚΑΕ 1121 (CPV 22000000-0 έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα).
7.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

 

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους έξι χιλιάδων δέκα ευρώ (6.010,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε 1121 οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια από την εταιρεία Cessna Textron Company εγκεκριμένων εγχειριδίων οδηγιών ασφαλούς χρήσης από τα πληρώματα (Airplane Flight Manuals) για το αεροσκάφος CESSNA CITATION C-750 (SX-ECI). Η δέσμευση πίστωσης θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της προσφυγής σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

α) ότι η ανωτέρω δαπάνη έξι χιλιάδων δέκα ευρώ (6.010,00 €)                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                                       κ.α.α.
και Κ.Α.Ε 1121 πίστωσης.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 20386 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                                                                       Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 9.070,00 €
(εννέα χιλιάδες, εβδομήντα ευρώ)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
      20/02/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1.Μ.Δ.
2.Χ.Α

                                                                                          ΑΔΑ : 6ΟΦΜ465ΧΘΞ-ΡΨ5

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                         Αριθμ. Πρωτ. ΔΟΔ/655 /113 /Φ.Αν.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Π.Κουτσογιάννη
Τηλέφωνο : 213 1523702

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
γ. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
δ. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του N.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄ 238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Την υπ’ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-08-2014) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
3.Το από 03/01/2018 αίτημα του ΔΑΛΕ.
4.Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α)και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 118.
5.Το γεγονός ότι η δέσμευση θα υλοποιηθεί με απευθείας ανάθεση.
6.Την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων του Δημοτικού Αεροδρομίου Λέρου σε καύσιμα κίνησης μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού.
7.Τ γεγονός ότι η ανάγκη άμεσης υλοποίησης της σχετικής προμήθειας καυσίμων κρίνεται ως επείγουσα και επιτακτική δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση ο αερολιμένας δε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το πυροσβεστικό όχημα με αποτέλεσμα ο αερολιμένας να αναστείλει την λειτουργία του.
8.Το γεγονός ότι κανείς προμηθευτής στην τοπική αγορά δε δέχεται να χορηγήσει καύσιμα στον αερολιμένα επί πιστώσει.
9.Το υπ. αριθμ.Δ11/Α/ 59/04-01-2018 /α.α. 53 αίτημα της ΥΠΑ περί αναγκαιότητας για την προμήθεια καυσίμων κίνησης Δημοτικού Αεροδρομίου Λέρου με ΧΕΠ.
10.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

 

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ ( 2.500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 Κ.Α.Ε 1511 οικονομικού έτους 2018, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης Δημοτικού Αεροδρομίου Λέρου με ΧΕΠ.
Η δαπάνη θα υλοποιηθεί με απευθείας ανάθεση .

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( 2.500,00 €)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

και Κ.Α.Ε 1511 πίστωσης.                                                                   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του                                                   κ.α.α.

άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 7791 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                                                            Ε.ΜΠΑΡΚΗΣ

Υπόλοιπο προς ανάληψη πεντακοσίων πέντε χιλιάδων και εκατό ευρώ
(505.100,00 ΕΥΡΩ)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
      10/01/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ. διανομή:
Χ.Α

 

                                                                                       ΑΔΑ: 6ΟΤΧ465ΧΘΞ-1ΑΗ

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Αθήνα, 11 Μαΐου 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                             Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/32549/8458/Φ.Αν.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        ΠΑΠ : 8458/2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Βαλερά
Τηλέφωνο : 2131523677

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Την υπ’ αριθμό ΔΟΔ/19961/3666/217-3-17,ΔΟΔ/6351/950/21-02-17 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εντός του έτους 2017.
6. Τις υπ’αρίθμ. Κ25/16 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 16SYMV004874877), K8/17 (AΔΑΜ: 17SYMV006062410) και Κ2/2017 (ΑΔΑΜ:17SYMV005703844.
7. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/4372/α.α.1002/26-04-2018 αίτημα της ΥΠΑ, και την 8/5/2018 ορθή επανάληψη για τον καθαρισμό Κρατικού Αερολιμένα Σύρου μηνός Νοεμβρίου 2017, Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου μηνών Σεπτεμβρίου , Οκτωβρίου , Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017 και Κρατικού Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου μηνός Δεκεμβρίου 2017.
8.Το γεγονός ότι δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια για τα εν λόγω χρονικά διαστήματα εντός του έτους 2017.
9. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

 

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (156.376,57€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 0875 οικονομικού έτους 2018, για τον καθαρισμό Κρατικού Αερολιμένα Σύρου μηνός Νοεμβρίου 2017, Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου μηνών Σεπτεμβρίου , Οκτωβρίου , Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017 και Κρατικού Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου μηνός Δεκεμβρίου 2017.

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

α) ότι η ανωτέρω δαπάνη εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων
εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (156.376,57€)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                     Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΑ

και Κ.Α.Ε 0875 πίστωσης .
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α το
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016                                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

Καταχωρήθηκε με α/α 44741 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 447.104,50 €
(τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες, εκατόν τέσσερα ευρώ και
πενήντα λεπτά )

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
       08/05/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

                                                                                           ΑΔΑ : 6ΟΟΤ465ΧΘΞ-ΔΞΗ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                              Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ./2737/667/Φ.Αν.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                           ΠΑΠ : 667/2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523679

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 32 παρ.2 εδάφιο β΄ και του Π.Δ. 118/07 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/304/α.α.132/11-01-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας ως αρ.17PROC002262501 ημ.10-11-17 διακήρυξης για προμήθεια υλικών (μπαταρίες, επιτηρητές τάσης, αντικατάσταση φωτιστικών).
6.Την με αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/15986/2808/18-04-17 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
7. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

 

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων τετρακοσίων πέντε ευρώ (1.405,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 1329 οικονομικού έτους 2018, για ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας ως αρ.17PROC002262501 ημ.10-11-17 διακήρυξης για προμήθεια υλικών (μπαταρίες, επιτηρητές τάσης, αντικατάσταση φωτιστικών).


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

α) ότι η ανωτέρω δαπάνη χιλίων τετρακοσίων πέντε ευρώ (1.405,00€) 

είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ

και Κ.Α.Ε 1329 πίστωσης .                                                                                                   κ.α.α.

β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 10797 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και                                                    Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 283.425,00 €
(διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες, τετρακόσια
είκοσι πέντε ευρώ)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
        31/01/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ


Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

                          ΑΔΑ : 6Ο1Ρ465ΧΘΞ-ΥΘΒ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αθήνα, 8 Μαΐου 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/33068/8666/Φ.Αν.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Μουτσόπουλος
Τηλέφωνο : 213-1523674

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ. Tου Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. Δ10/Α/21175/1238/17 (ΦΕΚ 3677/Β΄/19-10-2017) απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α.».
3. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/4582/α.α.1084/30-4-2018 αίτημα της ΥΠΑ περί της αναγκαιότητας μετακίνησης των υπαλλήλων κλ. ΠΕ4 με Α΄βαθμό Κωνσταντίνου Νταβανά και Γεώργιου Κουκολέτσου, από Αγχίαλο στην 110 ΠΜ Λάρισας στις 2, 15 & 29/5/2018 αυθημερόν, για εργασίες ελέγχου.
4.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

 

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 οικονομικού έτους 2018, για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης των υπαλλήλων κλ. ΠΕ με Α΄βαθμό Κωνσταντίνου Νταβανά και Γεώργιου Κουκολέτσου, από Αγχίαλο στην 110 ΠΜ Λάρισας στις 2, 15 & 29/5/2018 αυθημερόν, για προγραμματισμένες εργασίες ελέγχου.
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη εκατόν εξήντα ευρώ                                               Ο Γ.Δ.Δ.Υ. ΥΠΑ

(160,00 €) είναι εντός των διαθέσιμων ποσοστών                                                 α.α.

της υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120 πιστώσεων.
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκαν όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα
Στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                      Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
           2/5/2018


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ


Κοινοποίηση:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χρον. Αρχείο
                         2. Μ. Μουτσόπουλο

                                                                                             ΑΔΑ : 6Ξ8Θ465ΧΘΞ-ΞΓΨ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                               Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/13967/3415/Φ.Αν.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          ΠΑΠ : 3415/2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523674

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Π.Δ. 118/2007 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ΄αριθμ. οικ.509/11/3-01-2017 (ΦΕΚ Β 61/19-01-17) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α' 220)».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
4. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
5. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
6. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/1457/α.α.389/20-02-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης
ΤΙΜ. 8877/18-12-17 για προμήθεια υλικών για επισκευή συρόμενης πόρτας ΚΥ/ΥΠΑ.
7. Την υπ’ αριθμό ΔΟΔ/13652/2372/6-4-17 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εντός του έτους 2017 (α/α 26546).
8. Την υπ’ αριθμό ΔΟΔ/94436/22285/29-12-17 απόφαση ανάκλησης υποχρέωσης.
9. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

 

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ (651,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 9179 οικονομικού έτους 2017, για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης ΤΙΜ. 8877/18-12-17 για προμήθεια υλικών για επισκευή συρόμενης πόρτας ΚΥ/ΥΠΑ.


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

α) ότι η ανωτέρω δαπάνη εξακοσίων πενήντα ενός ευρώ (651,00 €                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ

υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                                      κ.α.α.

και Κ.Α.Ε 9179 πίστωσης .

β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016

Καταχωρήθηκε με α/α 23185 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και                                                      Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 6.649,00 €
(έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννέα ευρώ)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
27/02/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

                                                                                         ΑΔΑ : 6ΝΦΖ465ΧΘΞ-04Α

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/230/71/Φ.Αν.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                            ΠΑΠ : 71/2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523679


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Π.Δ. 118/2007 Καν. Προμ. Δημ.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ, (άρθρο 4 παρ.6).
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/12/α.α. 14/02-01-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για την πληρωμή δαπανών ύδρευσης και άρδευσης για το οικονομικό έτος 2018.
6. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 0831 οικονομικού έτους 2018, για την πληρωμή δαπανών ύδρευσης και άρδευσης για το οικονομικό έτος 2018.

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη εκατόν πενήντα
χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €)                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                        κ.α.α.
και Κ.Α.Ε 0831 πίστωσης .
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 7706 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και                                     Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 0,00 € (μηδέν ευρώ)


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
11/01/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

                            ΑΔΑ : 6ΝΛΙ465ΧΘΞ-ΛΧΡ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/74880/18889
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Μουτσόπουλος
Τηλέφωνο : 213-1523674

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ. Tου Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. Δ10/Α/21175/1238/17 (ΦΕΚ 3677/Β΄/19-10-2017) απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α.».
3.Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/11040α.α.2368/1-10-2018 αίτημα της ΥΠΑ.
4.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων πεντακοσίων σαράντα ευρώ (1.540,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 οικονομικού έτους 2018, για μετακίνηση των υπαλλήλων με Α΄ βαθμό κλ.ΔΕ7 Ιωάννη Πατρίκιου, Γεωργίου Παπαγγελή και Ανδρέα Τζελάτη από Αθήνα στον αερολιμένα Ν. Αγχίαλου από 17-20/10/2018, για μεταφορά προσωπικού, εργαλείων και ελέγχου συστημάτων πυρόσβεσης, αυτοματισμού των Η/Ζ και του VOR Σκοπέλου, με έκδοση ΧΕΠ για τους KAE 0719 & 0721 (οδικώς-ακτοπλοϊκώς) στο όνομα του υπολόγου, ενώ για τον ΚΑΕ 0722 με τακτικό ένταλμα, στο όνομα του παρόχου των υπηρεσιών
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη χιλίων πεντακοσίων σαράντα
ευρώ (1.540,00 €) είναι εντός των διαθέσιμων ποσοστών                                                       

της υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120 πιστώσεων.                                                          Ο Γ.Δ.Δ.Υ. ΥΠΑ
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του                                                               α.α.
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκαν όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.                                    Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
        8 /10/2018

 


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

 

Κοινοποίηση: ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή : Χρον. Αρχείο

                                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                   ΑΔΑ : 6Λ1Ξ465ΧΘΞ-ΙΡΗ

 

                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Αθήνα 18 Ιουλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                              Αριθμ.Πρωτ.55362/14625
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                  ΠΑΠΥΡΟΣ : 14625
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Χατζάτογλου Αν.
Τηλέφωνο : 213-1523673

 


                                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του Π.Δ. 123/2017(ΦΕΚ 151 Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2.Την υπ΄αριθμ. 2015 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
3.Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/7970/α.α.1807/17-07-2018 αίτημα της ΥΠΑ.
4. Την ανάγκη για τη μετακίνηση του με A βαθμ. κλ. ΔΕ ΙΔΑΧ Νικολάου Πατσαρίκα από τον Κρατικό Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου στην
Αθήνα 19/7-3/8/18.
5.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

 

                                                                              Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (1.852,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 και ΚΑΕ 0719, 0722 & 0721, οικονομικού έτους
2018, για τη μετακίνηση του με A βαθμ. κλ. ΔΕ ΙΔΑΧ Νικολάου Πατσαρίκα από τον Κρατικό Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου στην Αθήνα
19/7-3/8/18, για επείγουσες εργασίες οι οποίες προέκυψαν λόγω της μετεγκατάστασης των Διευθύνσεων της Υπηρεσίας. Η ημερήσια
αποζημίωση και τα έξοδα κίνησης (οδικώς) θα δοθούν στον υπόλογο με ΧΕΠ ενώ και η δαπάνη διανυκτέρευσης στον πάροχο
υπηρεσιών.
Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω συνολική δαπάνη
χιλίων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (1.852,00€),                                                                     Ο Διοικητής ΥΠΑ.

είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120
και Κ.Α.Ε 0719, 0722 & 0721 πίστωσης και
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του                                                                      Κ. ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

άρθρου 4 του Π.Δ.80/2016
Καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με τον
παραπάνω πίνακα.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

                18 /07/2018
Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1) Χ.Α.

                                ΑΔΑ : 6ΚΥΝ465ΧΘΞ-6ΘΛ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/50257/13395
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χ.Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Μουτσόπουλος
Τηλέφωνο : 213-1523674


                                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), άρθρο 2, παρ.Δ, υποπαράγραφος Δ9 « Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Π.Δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
στ. Tου Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. Δ10/Α/21175/1238/17 (ΦΕΚ 3677/Β΄/19-10-2017) απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α.».
3. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/7012/α.α.1625/29-6-2018 αίτημα της ΥΠΑ περί της αναγκαιότητας μετακίνησης των υπαλλήλων κλ. ΠΕ4 με Α΄βαθμό Κων/νου Νταβανά και Γεώργιου Κουκολέτσου, στις 3,17 και 31/7/2018, από Αγχίαλο στον Τ/Σ Πηλίου, για εργασίες ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων του Τ/Σ Πηλίου.
4.Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


                                                                                               Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα έξι ευρώ (156,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120 οικονομικού έτους 2018, για την κάλυψη δαπάνης μετακίνησης των υπαλλήλων κλ. ΠΕ4 με Α΄βαθμό Κων/νου Νταβανά και Γεώργιου Κουκολέτσου, στις 3,17 και 31/7/2018, από Αγχίαλο στον Τ/Σ Πηλίου, για εργασίες ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων του Τ/Σ Πηλίου.

Η δαπάνη αναλύεται ως εξής:

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψους εκατόν πενήντα
έξι ευρώ (156,00 €)είναι εντός των διαθέσιμων                                                             Ο Γ.Δ.Δ.Υ. ΥΠΑ
ποσοστών της υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120 πιστώσεων.                                                  α.α
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του                                                            Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκαν όπως εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα
στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

                                                                                                                                
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
         2/7/2018


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

 

Κοινοποίηση: ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή : Χρον. Αρχείο

                                                                                       ΑΔΑ : 6Ι5Υ465ΧΘΞ-ΓΝΥ

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                           Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/18545/4450/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        ΠΑΠ : 4450/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Χαρίτου
Τηλέφωνο : 2131523679


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/2090/α.α. 570/6-3-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης 203/15-12-17 για την πιστοποίηση/συντήρηση ανελκυστήρα για ΚΑΝΑ.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔ/25780/4847/11-5-17 (α.α. 35958) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εντός του έτους 2017.
7. Την υπ’ αριθμό ΔΟΔ/94087/21936/29-12-17 απόφαση ανάκλησης υποχρέωσης.
8. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα δύο ευρώ (62,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 9851 οικονομικού έτους 2018, για την πληρωμή ανεξόφλητης δαπάνης 203/15-12-17 για την πιστοποίηση/συντήρηση ανελκυστήρα για ΚΑΝΑ.


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη εξήντα δύο ευρώ (62,00 €)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
και Κ.Α.Ε 9851 πίστωσης .                                                                                                       κ.α.α
β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.1α του
άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016
Καταχωρήθηκε με α/α 27611 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη : 141.251,50 €
(εκατόν σαράντα μία χιλιάδες,
διακόσια πενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά)                                                                    Ε. ΜΠΑΡΚΗΣ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
13/03/2018


Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

Κοινοποιήσεις:
ΥΠΑ
Εσωτ.διανομή :
1. Χ.Α.

                                                                                    ΑΔΑ : 6Ι4Χ465ΧΘΞ-ΘΟΘ

 

                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Αθήνα, 11 Απριλίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                      Αριθμ.Πρωτ.ΔΟΔ/20930/5077/Φ.Αν.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                     ΠΑΠ : 5077/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Χ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας : 101 78 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ.Βαλερά
Τηλέφωνο : 2131523677


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
γ. Του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
δ. Του Π.Δ.123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄ ) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων…».
ε. Του Ν.Δ. 714/70 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείων Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄238/07-11-1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 268/29-05-2017 ( ΦΕΚ 1911 Β΄ ) Απόφαση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού ή Υφυπουργού….»
3. Την υπ΄ αριθμ. 2105 (ΦΕΚ 2230/Β΄/14-8-2014) Απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ και την υπ΄ αριθμ. Δ10/Α/21175/1238 (ΦΕΚ 3677/Β/19-10-2017) τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2105/2014 υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικούς Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
4. Το Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ 151 Α΄ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
5. Την υπ’ αριθμό ΔΟΔ/22364/4159/28-04-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εντός του έτους 2017.
6. Την υπ’ αριθμό ΔΟΔ/.94080/21929/29-12-17 απόφαση ανάκλησης υποχρέωσης.
7. Το με αριθμ. πρωτ. Δ11/Α/2360/α.α. 643/13-03-2018 αίτημα της ΥΠΑ, για μεταφορά 5 φιαλων οξυγόνου από το ΛΕΚ στον Αεροδρόμιο Κάσου και την από 30/3/2018 ορθή επανάληψη.
8. Το γεγονός ότι δεν εκδόθηκε τιμολόγιο εντός του οικονομικού έτος 2017.
9. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.


Αποφασίζουμε

 

Εγκρίνουμε δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων της ΥΠΑ, Ειδικός Φορέας 39-120, Κ.Α.Ε. 0829 οικονομικού έτους 2018, για την μεταφορά 5 φιαλων οξυγόνου από το ΛΕΚ στον Αεροδρόμιο Κάσου.


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ
α) ότι η ανωτέρω δαπάνη διακοσίων πενήντα
ευρώ (250,00 €)
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού της                                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
υπό Φορέα 39 Ειδικό Φορέα 120                                                                             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΑ
και Κ.Α.Ε 0829 πίστωσης .                                                                              &nb